Δευτέρα - Παρασκευή 9:00-17:00
+30 211-414-9780

Προγράμματα ΕΣΠΑ

Προγράμματα ΕΣΠΑ,για την απασχόληση, τη startup επιχειρηματικότητα & τις επιδοτήσεις.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2021-20217

«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Ποσοστό επιδότησης: Έως 60% (45% η βάση +5% βάσει προϋπόθεσης +10% για συγκεκριμένες περιοχές)
Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός: Από €40.000 έως
€400.000
Προϋπολογισμός Προγράμματος: €190 εκ.

Δικαιούχοι
• Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
• Υπό ίδρυση ή νεοσύστατες, οι οποίες να μην έχουν ξεπεράσει 12 μήνες λειτουργίας

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής Δυνητικών Δικαιούχων

• Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία Περιφέρεια.
• Να δραστηριοποιηθούν αποκλειστικά σε επιλέξιμο/ους ΚΑΔ, όπως αυτός/οί θα ορίζεται/ονται στην Αναλυτική Πρόσκληση που αναμένεται να εκδοθεί, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού τους σχεδίου.

υλοποίησης της επένδυσης επί συγκεκριμένου ακινήτου (γήπεδο, κτίριο ή άλλου είδους αυτοτελής χώρος).
• Να διαθέτουν εγκεκριμένη άδεια δόμησης ή κατ’ ελάχιστον κατατεθειμένη αίτηση έκδοσης αυτής, σε περιπτώσεις ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων από την ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής που θα ορισθεί στην προκήρυξη.
• Να προσκομίσουν στοιχεία των δικαιωμάτων χρήσης (κυριότητα, επικαρπία, μίσθωση) που κατέχουν επί του ακινήτου.
• Να προσκομίσουν Βεβαίωση Χρήσης γης για τον ανωτέρω τόπο υλοποίησης της επένδυσης.
• Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό που θα ορισθεί στην Αναλυτική Πρόσκληση.
• Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis) στον οποίο στηρίζεται η Δράση.

Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ του Προγράμματος θα ανακοινωθούν στην αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι τομείς της Εστίασης, του Λιανικού Εμπορίου και του Τουρισμού ΔΕΝ είναι επιλέξιμοι.


Σημειώνεται επίσης ότι:

o Η εταιρική/μετοχική σύνθεση του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να παραμείνει ίδια κατά την υλοποίηση, μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την αποπληρωμή της επένδυσης και για μία πενταετία από αυτήν.
o Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή Φυσικού/Νομικού Προσώπου ως εταίρου/μετόχου σε περισσότερες από μία υποβαλλόμενες αιτήσεις χρηματοδότησης.
o Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή Φυσικού/ Νομικού Προσώπου ως εταίρου αν διαθέτει ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα σε λειτουργία στον ΚΑΔ (2ψηφια ανάλυση) της επένδυσης στην ίδια ή σε άλλη περιφέρεια.
o Δεν επιτρέπεται η ουσιώδης αλλαγή του φυσικού αντικειμένου του έργου και του σχετικού ΚΑΔ επένδυσης κατά την υλοποίηση, μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την αποπληρωμή της επένδυσης και για μία πενταετία από αυτήν. Για παράδειγμα δεν είναι επιτρεπτή η αλλαγή δραστηριότητας από ΚΑΔ Μεταποίησης σε ΚΑΔ Υπηρεσιών και το αντίστροφο.

Επιλέξιμες Δαπάνες Δράσης
➢ Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλον Χώρος
➢ Μηχανήματα – Εξοπλισμός
➢ Ψηφιακός Εξοπλισμός και Λογισμικό
➢ Λοιπός Εξοπλισμός
➢ Ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας (εκκίνησης ΜΜΕ)
➢ Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
➢ Τεχνικές Μελέτες
➢ Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
➢ Μεταφορικά Μέσα

➢ Έμμεσες δαπάνες (έως 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)

Ως έναρξη επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία Προκήρυξης της Δράσης (αναμένεται), ενώ η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδύσεων δε μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

Η διαδικασία αξιολόγησης θα είναι συγκριτική.

Ενδεικτικά Κριτήρια Βαθμολογίας & Αξιολόγησης
➢ Η περιγραφή, σαφήνεια, πληρότητα και βιωσιμότητα του επενδυτικού σχεδίου.
➢ Η εμπειρία και συνάφεια των γνώσεων εταίρων / μετόχων της επιχείρησης για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.
➢ Η εξασφάλιση Ιδιωτικής Συμμετοχής με βαθμολόγηση της διαθεσιμότητας των Κεφαλαίων των εταίρων / μετόχων.
➢ Η ωριμότητα του επενδυτικού σχεδίου όσον αφορά στις απαιτούμενες άδειες για την έναρξη υλοποίησης του.
➢ Η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.
➢ Η συνέπεια με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027.

Περίοδος Υποβολών:
ΑναμένεταιΓια περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

NEWSLETTER

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Ενημερωθείτε άμεσα για τα τελευταία νέα & ανακοινώσεις για επιδοτήσεις και χρηματοδοτικά εργαλεία